Terms and conditions

Download Terms & Conditions


Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Opticonnect Systems bv, statutair gevestigd te Houten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangegane transacties, tenzij schriftelijk door ons uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. In gevallen, waarin op sommige punten van de Algemene Voorwaarden is afgeweken, blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.


Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot het leveren van zaken, de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Opticonnect Systems bv, die de opdracht als bedoeld onder a. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Informatiedragers: Magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;
Exemplaren van deze voorwaarden zijn te onzer kantore kosteloos verkrijgbaar, waar zij tevens ter inzage liggen. Op verzoek worden deze voorwaarden zo spoedig mogelijk aan verzoeker kosteloos toegezonden.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn al onze offertes/aanbiedingen en opgegeven levertijden vrijblijvend en approximatief.
3. Bij het uitblijven van de opdracht na de gevraagde offerte kunnen de kosten der calculatie slechts in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen.


Artikel 3: Annulering
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en, bijaldien de leverancier zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door de leverancier in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.


Artikel 4: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen c.q. prijslijsten zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

Artikel 5: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
2. Onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 6: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting te kunnen beroepen. Verrekening of opschorting door de opdrachtgever is alleen mogelijk voor zover de wet deze bevoegdheid toekent. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 150,00.
6. De leverancier is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuurdatum wordt betaald.
7. Indien de leverancier kredietbeperkingstoeslag in rekening brengt, is de wettelijke rente verschuldigd vanaf 8 dagen na factuurdatum.
8. De leverancier is gerechtigd voor opdrachten van opdrachtgever, waarvan de looptijd langer is dan een maand, ook zonder dat er een (gedeeltelijke) aflevering van de opdracht heeft plaatsgevonden, tussentijds deelfacturen over de verrichte werkzaamheden voor deze opdracht, aan de opdrachtgever toe te zenden, zulks met inachtneming van lid 1 van dit artikel.
9. Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de voldoening van de vorderingen.
10. De leverancier is gerechtigd om contante betaling vooraf of bij levering te vorderen van opdrachtgever.

Artikel 7: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtgever zijn beroep of bedrijf uitoefent.
2. De leverancier is niet gehouden de te leveren zaken in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken na eerste verzoek van de leverancier weigert in ontvangst te nemen of, indien aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent is overeengekomen, niet bij deze ophaalt.
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Totdat de opdrachtgever heeft voldaan aan al hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, is de leverancier gerechtigd de zaken, ongeacht de plaats waar zij zich bevinden, terug te nemen. De opdrachtgever dient de leverancier daartoe in de gelegenheid te stellen en zo nodig hulp te verschaffen. De opdrachtgever mag derhalve deze zaken niet vervreemden, belenen, verpanden, noch verhuren of uitlenen of op welke wijze of titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent waarbij het verkopen van het geleverde het doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze overeenkomst voort vloeit, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dit geval en in geval van niet behoorlijke, definitief ondeugdelijke nakoming heeft de leverancier het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de hem verder toekomende rechten. In geval van faillissement, surseance van betaling, stilligging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer kan ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat de opdrachtgever voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld. In deze gevallen is elke vordering welke de leverancier ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en opeens opeisbaar.
5. Levering geschiedt niet op de conditie franco, tenzij is overeengekomen dat het vervoer van de af te leveren zaken geschiedt voor rekening van de leverancier. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
6. De leverancier is niet belast met het opslaan of overslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag of overslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever.
8. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van de leverancier, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.

Artikel 8: Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit of personeel.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 5.
4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 2 van artikel 5 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 9: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 8 dagen na aflevering.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoelt in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 8 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst
1. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke of andere transmissiemedia.
2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht.
3. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de v6ór de veranderingen overeengekomen levertijd door de leverancier - buiten zijn verantwoordelijkheid - wordt overschreden.

Artikel 11: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in hel kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit ar1ikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van een tekening, ontwerp of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstekken.
4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder medebegrepen.

Artikel 12: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen
2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in hel vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uit-. in- en doorvoerbeperkingen, weersomstandigheden maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van personen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen.
3. In geval van overmacht zal de leverancier daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullen de opdrachtgever na ontvangst dier mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter met inachtneming van het gestelde in ar1ikel 3: "Annulering".

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is in het geval van de levering van diensten beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot, maar nooit hoger dan, de overeengekomen prijs. Betreft het de levering van goederen, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de garantie die de producent op de betreffende goederen geeft.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de geleverde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bewerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten.
5. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 14: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 15: Afwijkende voorwaarden
1. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door de leverancier schriftelijk zijn geaccepteerd. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zgn. gewoonterecht.
2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.